ITS

ITS e уеб-базирана информационна система за проследяване, която предоставя платформа за обмен на данни за проследяване и мониторинг на транспорта на концентрат на уранов оксид (UOC) и други радиоактивни материали. Системата е разработена и внедрена в рамките на проект Project MC5.01/15B “Support to Southern African states in Nuclear Safety and Safeguards”, финансиран от ЕС, чиято основна цел е да заздрави и хармонизира регулаторните рамки в сферата на ядрената безопасност в участващите държави за осигуряване на устойчив добив, обработка и последващ транспорт. Системата има централен сървър и напълно поддържани работни станции в отговорните организации в страните-бенефициенти, както и гъвкавост, за да се позволи по-нататъшно разширяване до други страни, присъединяващи се към системата. Данните, свързани с местоположението на радиоактивните материали, се придобиват в реално време, като се използва GPS прикрепен към всяко превозно средство. Системата генерира записи в предварително зададени интервали от време.

Сайт за обучение и поддръжка: https://sadcproject.novotika.com/